Glossary

Tourney

Terme anglais synonyme de tournament, ou tournoi.

voir tournoi.